სტაჟირება

სასწავლო პრაქტიკული კურსი სტაჟირებით - სისხლის სამართალში

სასწავლო კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს, როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე სტაჟირებას საადვოკატო კომპანიაში - ,,თქვენი ადვოკატი". კურსის თეორიული ნაწილი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 1. პრაქტიკული სისხლის სამართლის ზოგადი მიმოხილვა. 2. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების თავისებურებები.

სასწავლო პრაქტიკული კურსი სტაჟირებით - სამოქალაქო სამართალში

სასწავლო კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს, როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე სტაჟირებას საადვოკატო ბიურო - ,,მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფში". სასწავლო კურსი შედგება 5 ძირითადი მოდულისგან: 1. სახელშეკრულებო სამართალი 2. შრომის სამართალი 3. სამეწარმეო სამართალი 4. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები 5. საქმისწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში.