გრძელვადიანი

საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე

სასწავლო კურსის პროგრამა: საკუთრების უფლების არსი; 1. მშენებარე უძრავი ნივთის ცნება და სახეები; 2. მიწასა და მის არსებით შემადგენელ ნაწილზე საკუთრება; 3. მშენებარე ობიექტის, როგორც საკუთრების უფლების საგნის ბუნება;

მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული აქტუალური სამართლებრივი საკითხები

სასწავლო კურსის პროგრამა: 1. მიწის საკუთრების უფლების არსი; 2. მიწასთან დაკავშირებული უფლებებისა და ვალდებულებების წარმოშობის ყველა შესაძლო სამართლებრივი მექანიზმი; 3. მიწის ახალი რეფორმის მარეგულირებელი კანონმდებლობა;

აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

სასწავლო კურსის პროგრამა: 1. კვლევის მეთოდები: კვლევის მიზანი, წერის სტილი, მისაღები ენა, აკადემიური კვლევის ძირითადი პრინციპები, მეთოდოლოგია. 2. კვლევის მეთოდები: წყაროთა სახეები, დასაშვები წყაროები, რეცენზირებული წყაროები, ელექტრონული რესურსების მოძიება, ძებნის გზები, წყაროს მორგება კვლევაზე. 3.კვლევის მეთოდები: პერიფრაზი და ციტატები, პლაგიატი, ავტო-პლაგიატი, წყაროების მითითება, მითითების გზები

სხეულის ენა

სასწავლო კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: სხეულის ენა საჯარო გამოსვლების დროს, სხეულის ენა დაკითხვის პროცესში, სხეულის ენა ყოველდღიურ ურთიერთობებში, სიცრუის თეორია. კურსზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

გამოძიება და საქმის არსებითი განხილვა სისხლის სამართალში

სასწავლო კურსის ფარგლებში მსმენელები შისწავლიან ისეთ საკითხებს, როგორებიც არის: სისხლის სამართლის ზოგადი მიმოხილვა, დანაშაულის გამოძიების თავისებურებები, აღკვეთი ღონისძიების სხდომა, მტკიცებულების მოპოვების წესი და ტაქტიკა, წინასასამართლო სხდომა, საქმის არსებითი განხილვის თავისებურებები. თითოეული შეხვედრა გაჯერებული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით და მონაწილეებს მიეცემათ შესაძლებლობა მიღებული თეორიულ

იურიდიული ინგლისური

სასწავლო კურსის პროგრამა: Day 1. Introduction to Legal English, Litigation and Alternate Dispute Resolution; Day 2. Contract Law; Day 3. Tort Law and Criminal Law; Day 4. Company Law, Commercial and Business Law; Day 5. Real Property, Intellectual Property, Negotiable Instruments; Day 6. Employment and Labor Law, International and Comparative law

ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა

სასწავლო კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ხელშეკრულების ფორმები და სახეები, ცალკეული ხელშეკრულებების თავისებურებები, საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმებისას გასათვალისწინებელი თავისებურებები, ხელშეკრულების ბათილობის საფუძვლები, კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებების შედგენისა და მომზადების წესს.