მოკლევადიანი

საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა

ტრენინგის ფარგლებში საუბარი იქნება: გადასახადზე, როგორც სახელმწიფო ფინანსების ფორმირების ძირითადი წყაროს ეკონომიკურ და საჯარო-სამართლებრივ ასეპქტებზე, შესაბამისად განხილული იქნება საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი რეგულირების სფერო, უფრო ზუსტად კი, საგადასახადო სამართლებრივი სივრცის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც აუცილებელია ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად.

სხეულის ენა დაკითხვის პროცესში

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებისა და მნიშვნელობის შესახებ, ასევე პრაქტიკული დავალებებისა და მაგალითების საფუძველზე შეისწავლიან სხეულის ენის წაკიხვის შესაძლებლობას დაკითხვის პროცესში. ტრენინგზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით და სანოტარო აქტები, ნოტარიუსის სადეპოზიტო (ნომინალური მფლობელის ანგარიში) ანგარიში. თეორია, პრაქტიკა და ანალიზი.

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების პრობლემური ასპექტები

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლებამოსილების საკითხი, უფლებამოსილებათა დელეგირების წესი და პირობები, ასევე საუბარი იქნება მუნიციპალიტეტის იმ უფლებამოსილებებზე, რომელთა პრაქტიკული რეალიზება არ ხორციელდება საკანონმდებლო ხარვეზების ან ფაქტობრივი გარემოებების გამო. თეორიული მასალა გაჯერებული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით.

იძულებითი აღსრულების სახეები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: აღსრულების ქვემდებარე აქტები და მათი აღსრულების თავისებურებები, სააღსრულებლო წარმოებაში მონაწილე პირთა უფლებები და ვალდებულებები, აღსრულების შეჩერებისა და შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძვლები, მოვალის ქონებაზე (უძრავ/მოძრავი) საჯარო აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები, სააღსრულებლო წარმოების პროცესში მედიაციის როლის მნიშვნელობა, თეორიული მასალის პარალელ

კრედიტის უზრუნველყოფის სახეები

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: იპოთეკის ხელშეკრულება, გირავნობის ხელშეკრულება, პირგასამტეხლო და თავდებობა.

სისხლის სამართლის პროცესზე გამოსვლის უნარ-ჩვევები

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები მიიღებენ ინფორმაციას იმ უნარ-ჩვევების შესახებ, რომლებიც საჭიროა სისხლის სამართლის პროცესზე მოწმის დასაკითხად, ეფექტური შესავალი და დასკვნითი სიტყვის წარმოსათქმელად. ტრენინგზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

სამოქალაქო სარჩელის შედგენის მეთოდიკა

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან სამოქალაქო სარჩელის შედგენის წესს. ტრენინგი განკუთვნილია იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, იურისტებისა და დამწყები ადვოკატებისათვის.

ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ევროკავშირის სამართლის მიმოხილვა, ანუ სამართლებრივი აქტების სახეები და მათი სპეციფიკა, ასოცირების შეთანხმება, რატომ უნდა მოხდეს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოება, პრობლემები, რომლებსაც ეს დაახლოება იწვევს და ვაწყდებით ამ პროცესში.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი მიმართვის წესი და პროცედურები

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დაარსება და ისტორია, სასამართლოს იურისდიქცია, სასამართლოსადმი მიმართვის პროცესუალური საკითხები, საჩივრის განხილვის ზოგადი დებულებანი, სასამართლო შემადგენლობა და ფუნქციონირების თავისებურებანი. თეორიული მასალა გაჯერებული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით.