დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილზე და ანტი-დისკრიმინაციული მექანიზმებიტრენინგის შესახებ:
 
ტრენინგის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 
 
დისკრიმინაციის შესახებ ქართული კანონმდებლობის მიმოხილვა
რა არის დისკრიმინაცია და რას მოიცავს ის 
• დისკრიმინაციის მაგალითები
• ვინ შეიძლება იყოს დისკრიმინაციის ჩამდენი
• დისკრიმინაციის ფორმები; 
• დისკრიმინაცია, როდესაც პირს რეალურად არ აქვს დისკრიმინაციულად მიჩნეული ნიშანი
• რა არ ჩაითვლება დისკრიმინაციად
უფლების დაცვის მექანიზმები დისკრიმინაციის შემთხვევაში
• სახალხო დამცველისთვის საჩივრით მიმართვა
• სასამართლოსთვის სარჩელით მიმართვა
უფლების დაცვის სხვა მექანიზმები
• საკონსტიტუციო სარჩელი
• განაცხადი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
ქართული სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა. 
 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი ანზორ ხატიაშვილი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.