საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვატრენინგის შესახებ:

ტრენინგის ფარგლებში საუბარი იქნება: გადასახადზე, როგორც სახელმწიფო ფინანსების ფორმირების ძირითადი წყაროს ეკონომიკურ და საჯარო-სამართლებრივ ასეპქტებზე, შესაბამისად განხილული იქნება საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი რეგულირების სფერო, უფრო ზუსტად კი, საგადასახადო სამართლებრივი სივრცის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც აუცილებელია ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად. 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი ქეთევან მაკარაძე  

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.