სხეულის ენა დაკითხვის პროცესშიტრენინგის შესახებ:

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებისა და მნიშვნელობის შესახებ, ასევე პრაქტიკული დავალებებისა და მაგალითების საფუძველზე შეისწავლიან სხეულის ენის წაკიხვის შესაძლებლობას დაკითხვის პროცესში. ტრენინგზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი თამარ იოსელიანი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 2 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.