მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების პრობლემური ასპექტებიტრენინგის შესახებ:

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლებამოსილების საკითხი, უფლებამოსილებათა დელეგირების წესი და პირობები, ასევე საუბარი იქნება მუნიციპალიტეტის იმ უფლებამოსილებებზე, რომელთა პრაქტიკული რეალიზება არ ხორციელდება საკანონმდებლო ხარვეზების ან ფაქტობრივი გარემოებების გამო. თეორიული მასალა გაჯერებული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით.  

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი ნაზი ვარაზაშვილი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 2 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.