იძულებითი აღსრულების სახეები და მასთან დაკავშირებული პროცედურებიტრენინგის შესახებ:

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: აღსრულების ქვემდებარე აქტები და მათი აღსრულების თავისებურებები, სააღსრულებლო წარმოებაში მონაწილე პირთა უფლებები და ვალდებულებები, აღსრულების შეჩერებისა და შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძვლები, მოვალის ქონებაზე (უძრავ/მოძრავი) საჯარო აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები, სააღსრულებლო წარმოების პროცესში მედიაციის როლის მნიშვნელობა, თეორიული მასალის პარალელურად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები. 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი მაგდა ყვირალაშვილი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 2 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.