საბანკო სამართალიტრენინგის შესახებ:

ტრენინგი მიმოიხილავს საბანკო სამართლის არსს და საქართველოში არსებულ საბანკო სისტემებს,  კომერციული ბანკების შექმნისა და საბანკო სისტემის რგოლებს შორის კომპეტენციის განაწილებას, მათ საქმიანობაზე საკონტროლო-საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელებას.  ტრენინგის ფარგლებში ასევე განხილული იქნება საბანკო კრედიტი, მისი სახეობები და უზრუნველყოფის საშუალებები, საბანკო გარანტია, აკრედიტივი,  საბანკო ანაბრები, მათი სახეები და სპეციფიკა ასევე განხილული იქნება არსებული სასამართლო პრაქტიკა   

 

ტრენინგის თემატიკა:

  1. საბანკო სამართალი და მისი საგანი; საბანკო სამართლის წყაროები
  2. საბანკო სისტემა და სუბიექტები საქართველოში; კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ; კანონი კომერციული ბანკების შესახებ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და მათი რეგულაცია;
  3. საბანკო კრედიტი და მისი უზრუნველყოფის საშუალებები (იპოთეკა, გირავნობა, თავდებობა; პირგასამტეხლო);
  4. საბანკო გარანტია, აკრედიტივი;
  5. საბანკო ანგარიში, საბანკო ანაბრები
  6. სასამართლო პრაქტიკა.

 
ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი ირაკლი ჩიკაშუა

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 4 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერთიფიკატი.