დირექტორთა მოვალეობები და პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობაშიტრენინგის შესახებ:

ტრენინგი მიმოიხილავს ხელმძღვანელ პირთა მოვალეობებსა და მათი დარღვევის სამართლებრივ შედეგებს. მსმენელები გაეცნობიან პასუხისმგებლობის სამოქალაქო სამართლებრივ  საფუძვლებს და მიმართებას სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობასთნ, განხილული იქნება სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა და სხვა ქვეყნების (აშშ, გერმანია) მიდგომები.  

ტრენინგის თემატიკა:

  1. ხელმძღვანელ პირთა მოვალეობები ზოგადი დახასიათება
  2. კორპორაციული მართვის პრინციპები
  3. ერთგულების მოვალეობა
  4. გულმოდგინების მოვალეობა
  5. ამერიკული დოქტრინის Business Judgment Rule-ი და მისი რეცეფცია სხვადახვა ქვეყნებში
  6. დირექტორის პასუხისმგებლობის ფორმები
  7. დერივატიული სარჩელი
  8. სასამართლო პრეცედენტების განხილვა

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი ნონა ზუბიტაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერთიფიკატი.